پاسخ به: پایان خوش به انگلیسی

#1107

برای بیان عبارت پایان خوش از عبارت « Happy ending » و جمع آن « Happy endings » (پایان های خوش) به عنوان معادل در انگلیسی می توان استفاده کرد.