پاسخ به: گرامر و دستور زبان For, while and during برای بیان زمان

#11091
JqvIJDR