پاسخ به: ناخن به انگلیسی چه می شود؟

#1110

برای بیان کلمه ناخن دست و پا از کلمه « Nail » در زبان انگلیسی استفاده می شود. اما این کلمه معانی دیگری هم دارد. سایر معنی ها و تلفظ این کلمه:

Nail /neɪl/ (نِیل)

1. ناخن (دست یا پا) 2. میخ 3. میخکوب کردن 4. (غیر رسمی) دست کسی را رو کردن، رو کردن (چیزی)

مثال:

have you nailed the killer?

دست قاتل را رو کرده اید؟