پاسخ به: ضرب المثل با یک دست نمی توان دو هندوانه برداشت به انگلیسی

خانه زبان انگلیسی انجمن ها ضرب المثل های زبان انگلیسی ضرب المثل با یک دست نمی توان دو هندوانه برداشت به انگلیسی پاسخ به: ضرب المثل با یک دست نمی توان دو هندوانه برداشت به انگلیسی

#1113

برای بیان ضرب المثل فارسی با یک دست نمی توان دو تا هندوانه برداشت یا با یک دست نمی شود دو تا هنداونه برداشت (با یک دست دو هندوانه برداشتن)  یک معادل مناسب و خوب در انگلیسی مورد استفااده قرار می گیرد.

Don’t put too many irons in the fire.

با یک دست نمی شود دو تا هندوانه برداشت.

«Don’t put too many irons in the fire» در معنی لغوی به معنای این است که تعداد بیش از حدی آهن را نباید در آتش انداخت چون از توان آتش خارج می شود.