پاسخ به: معنی آقا و خانم به انگلیسی

#1115

برای اسم خطاب خانم و آقا باید به چند نکته توجه داشت. در زبان انگلیسی تفکیک جنسیت و همچنین مجرد و متاهل بودن برای خطاب کردن دیگران مورد توجه قرار می گیرد. عناوین همراه با تلفظ:

Mr. (Mister) /ˈmɪstər/ (میستِر)

آقا (چه مجرد باشد و چه متأهل) و قبل از اسم شخص می آید.

Mrs. (Missus) /ˈmɪsɪz/ /ˈmɪsɪs/ (میسیز یا میسیس)

خانم (متاهل) و قبل از اسم شخص می آید.

Ms. /mɪz/ /məz/ (میز یا مِز)

خانم ( بدون توجه به مجرد یا متاهل بودن) و قبل از اسم شخص می آید.

Miss (Mistress) /mɪs/ (میس یا میسترِس)

خانم (غیر متاهل) و قبل از اسم شخص می آید.

Madam (mam) /ˈmadəm/ (مَدِم یا مَم)

خانم (خطاب محترمانه) و به صورت مستقل می آید.

Sir /sə:r/ (سِر)

آقا یا جناب آقا (خطاب محترمانه) و به صورت مستقل می آید.

چند مثال:

Commander: Just do it! – Soldier: Yes, sir.

فرمانده: فقط اننجامس بده! – سرباز: بله قربان (بله سرکار)

Ms Sarah Brown.

خانم سارا براون (بدون توجه به وضعیت تاهل)