پاسخ به: معنی اصطلاح Ladies first به فارسی

#1117

اصطلاح Ladies first که می توان گفت تبدیل به یک ضرب المثل در زبان انگلیسی شده است، به معنای « خانم ها مقدم هستند » (خانم ها مقدم اند)؛ « اول خانم ها » یا « خانم ها اولویت دارند » و یا معانی از این قبیل که معنای « ادب حکم می کند که خانم ها پیش از مردان راه بروند و جلوتر از آنها وارد جایی بشوند » را انتقال دهد.