پاسخ به: فلز نقره به انگلیسی

#1123

معنی و معادل نقره به انگلیسی « Silver » است اما این کلمه معانی دیگری نیز دارد. سایر معنی ها و تلفظ:

Silver /ˈsilvər/ (سیلوِر)

1. نقره 2. نقره ای 3. ظروف نقره 4. رنگ نقره ای 5. نقره پوش کردن، نقره فام کردن، نقره ای کردن

چند مثال:

Thieves stole $5,000 worth of silver.

دزدان ظروف نقره به ارزش 5 هزار دلار را دزدیدند.

A silver sports car.

خودروی اسپورت نقره ای.