پاسخ به: انتخابات ریاست جمهوری به انگلیسی

#1127

عبارت و اصطلاح انگلیسی انتخابات ریاست جمهوری همراه با تلفظ:

Presidential election /prɛzɪˈdɛnʃ(ə)l ɪˈlɛkʃ(ə)n/ (پرِزیدِنشِل ایلِکشِن)

مثال:

2020 United States presidential election.

انتخابات ریاست جمهوری 2020 ایالات متحده آمریکا