پاسخ به: ضرب المثل باد آورده را باد می برد به انگلیسی

#1137

ضرب المثل « باد آورده را باد می برد » در فارسی معادل خوب و دقیقی در زبان انگلیسی دارد.

Easy come, easy go

باد آورده را باد می برد (آسان آمده، آسان می رود)

این ضرب المثل کنایه از این است که هر چیزی که بدون تلاش و به راحتی به دست کسی برسد، به راحتی هم از دست خواهد رفت.