پاسخ به: پیش بینی آب و هوا به انگلیسی

#1143

ترجمه و معادل پیش بینی آب و هوا که این عبارت در اخبار زیاد شنیده و استفاده می شود همراه با تلفظ:

Weather forecast /’wɛðər ˈfɔrˌkæst/ (وِدِر فُرکَست یا فُرکاست)

پیش بینی آب و هوا