پاسخ به: معنی و معادل Common sense به فارسی

#1145

معادل دقیق و معنی عبارت « Common sense » در زبان انگلیسی به معنی « حس تشخیص خوب و بد » (حس تشخیص خوب از بد) در زبان فارسی است.

Common sense /’kɑmən sɛns/ (کامِن سِنس)

حس تشخیص خوب و بد (حس تشخیص)