پاسخ به: معنی عبارت قیدی به انگلیسی

#1147

برای بیان « عبارت قیدی » در دستور زبان و گرامر از واژه و عبارت « Adverb clause » و همچنین « Adverbial clause » استفاده می شود.

Adverb clauses : عبارات قیدی

Adverbial clauses : عبارات قیدی