پاسخ به: معنی کلمه wallpaper به فارسی

#1151

کلمه Wallpaper در زبان انگلیسی به معنای کاغذ دیواری است. تلفظ همراه با معنی اسم و فعل این کلمه:

Wallpaper /ˈwɔlˌpeɪpər/ (والپِیپِر)

1. کاغذ دیواری 2. کاغذ دیواری زدن، کاغذ دیواری کردن