پاسخ به: ورزشکار به انگلیسی چی میشه؟

#1155

معنی و معادل خوب برای کلمه ورزشکار به انگلیسی همراه با تلفظ کلمه:

Athlete /ˈaθliːt/ (اَثلیت)

ورزشکار