پاسخ به: کاربرد و معنی Some و Any در گرامر زبان انگلیسی

#1160
قید کمیت Some و Any

Some and Any هر دو قیود کمیت (Determiners) هستند و برای میزان چیزی یا کاری استفاده می شوند.

قید کمیت Some

Some به معنای مقداری و تعدادی است. از قید کمیت Some اغلب در جملات مثبت و امری استفاده می شود. در جملات پرسشی اغلب از Any کمک گرفته می شود اما در مواردی که منتظر جواب مثبت هستیم می توانیم از Some استفاده کنیم.

مثال:

He’s got some homework.

او مقداری تکلیف خانه دارد.

Has he got some homework?

آیا او مقداری تکلیف خانه دارد؟ (منتظر جواب مثبت در پاسخ هستیم)

Some £30 billion was needed to rebuild the hospital.

مقدار 30 میلیون پوند برای بازسازی بیمارستان نیاز بود.

Some به عنوان ضمیر فاعلی (Pronoun)

گاهی اوقات می توان از Some به عنوان ضمیر فاعلی استفاده کرد. مثال:

If you need any money, I’ll lend you some.

اگر پولی نیاز داری، من مقداری (پول) به تو قرض خواهم داد.

Some of

Some of را می توان به معنای « برخی از » (تعدادی از یا مقداری از) معنی کرد. مثال:

I wasn’t sure about some of the answers.

در مورد برخی از پاسخ ها مطمئن نبودم.

قید کمیت Any

Any به معنای هیچ یا هیچی است. از قید کمیت Any اغلب در جملات منفی استفاده می شود. در جملات سوالی اغلب از Any کمک گرفته می شود.

مثال:

He hasn’t got any homework.

او هیچ تکلیف خانه ای ندارد.

Has he got any homework?

آیا او (هیچ) تکلیف خانه ای دارد؟

Do you have any brothers?

آیا (هیچ) برادری دارید؟

Any به عنوان ضمیر فاعلی (Pronoun)

گاهی اوقات می توان از Any به عنوان ضمیر فاعلی استفاده کرد. مثال:

A: Have you got some £1 coins on you? – B: Sorry, I don’t think I have any.

آ: تعدادی سکه یک پوندی همراه داری؟ ب: متاسفم، فکر نمی کنم هیچی (هیچ سکه یک پوندی) داشته باشم.

Any of

Any of را می توان به معنای « هیچ کدام از » معنی کرد. مثال:

I couldn’t answer any of these questions.

من نتواستم به هیچ کدام از این سوالات پاسخ بدهم.

منبع: انگلیش تیم (http://englishteam.ir)