پاسخ به: معنی خوشمزه به انگلیسی

#1166

برای معنی و معادل خوشمزه و لذیذ به انگلیسی، چند کلمه زیر پیشنهاد می شود (همراه با تلفظ کلمات):

Delicious /dɪˈlɪʃəs/ (دی لیشِس)

لذیذ، خوشمزه

Tasty /ˈteɪsti/ (تِیستی)

خوشمزه، مزه دار

Mouth-watering /ˈmaʊθwɔːtərɪŋ/ (ماوث واتِرینگ)

آب دهان راه بنداز، خوشمزه

Yummy /ˈjʌmi/ (یامی)

خوشمزه (غیر رسمی و محاوره ای)

Yum-yum / Yum yum /jʌm ˈjʌm/ (یام یام)

1. اوووم (آوای حظ کردن) 2. خوشمزه (غیر رسمی و محاوره ای)