پاسخ به: محض رضای خدا به انگلیسی

#1168

معنی و معادل عبارت محض رضای خدا به انگلیسی:

For god’s sake : محض رضای خدا

مثال:

For God’s sake, don’t scare me like that!

محض رضای خدا، دیگه اینطوری من رو نترسون!