پاسخ به: معنی کلمه night raid به فارسی

#1170

معنی کلمه Night raid که بیشتر یک اصطلاح نظامی است و در ارتش و نظام کاربرد دارد همراه با تلفظ:

Night raid /naɪt reɪd/ (نایت رِید)

شبیخون، حمله شبانه