پاسخ به: قطار سریع السیر به انگلیسی

#1186

برای بیان قطار سریع السیر می توان از عبارت زیر استفاده کرد:

Express train /ɪkˈsprɛs treɪn/ (ایکسپرِس ترِین)

قطار سریع السیر