پاسخ به: در سراسر جهان یا سرتاسر جهان به انگلیسی

#1188

برای بیان قید در سراسر جهان یا در سرتاسر جهان می توان از عبارات زیر استفاده کرد:

(From) All Over the World.

(از) سراسر جهان، در سرتاسر جهان، در همه عالم

Around the World.

سراسر دنیا، سراسر جهان، در گوشه و کنار جهان

Worldwide /ˈwɜrldˈwaɪd/ (وِرلد واید)

جهانی، در سرتاسر جهان