پاسخ به: روزی روزگاری … به انگلیسی

#1194

برای شروع داستان و قصه شب گفتن برای کودکان در انگلیسی از عبارت « Once upon a time » یا « Once upon a day »به معنی روزی روزگاری … می توان استفاده کرد.

Once upon a time / Once upon a day

روزی روزگاری