پاسخ به: روز قیامت به انگلیسی چه می شود؟

#1197

روز قیامت یا روز داوری در انگلیسی بیشتر به صورت عبارت زیر مورد استفاده قرار می گیرد:

The day of judgement

Judgement day

روز قیامت ( روز داوری نهایی )