پاسخ به: پیمان صلح به انگلیسی

#1199

عبارت و اصطلاح پیمان صلح به انگلیسی به صورت زیر بیان می شود: (همراه با تلفظ)

Peace treaty /piːs ‘triː.t̬i/ (پیس تریتی)

پیمان صلح