پاسخ به: معنی و معادل بهشت و جهنم به انگلیسی

#1203

معادل و معنی کلمات بهشت و جهنم به انگلیسی همراه با تلفظ :

Hell /hɛl/ (هِل)

جهنم ( جهنّم یا پردیس )

Paradise /’pærəˌdaɪs/ /’pærəˌdaɪz/ (پَرِ دایس یا پَرِ دایز)

بهشت ( پردیس )