پاسخ به: عزیزم یا عزیز جانم به انگلیسی

#1207

برای صدا کردن یا خطاب قرار دادن کسی که بسیار دوست دارید می توانید از کلمات زیر به معنای عزیزم، عزیز، عزیز دل، عزیز دلم، عسلم، عزیز جانم، جانم و … به انگلیسی استفاده کنید:

Sweetheart /ˈswiːt.hɑːrt/ (سوئیت هارت)

عزیز دلم، عزیزم، شیرینم، عزیز جانم، جگر من

Honey /ˈhʌn.i/ (هانی)

عزیزم، عزیز دلم، عسلم، عسل من

Sweetie /ˈswiː.t̬i/ (سوئیتی)

شیرینم، جیگرم