پاسخ به: ماه های سال میلادی با تلفظ

#1210

12 ماه میلادی به ترتیب همراه با تلفظ . ماه های سال میلادی به شرح زیر است:

1. January – /ˈdʒænjuˌɛri/ (جِنیوئِری)

ماه ژانویه (ماه اول)

2. February – /ˈfɛbruˌɛri/ /fɛbjuˌɛri/ (فِبروئِری یا فِب یوئِری)

ماه فوریه (ماه دوم)

3. March – /mɑrtʃ/ (مارچ)

مارس (ماه سوم)

4. April – /ˈeɪprəl/ (اِیپرِل)

آوریل (ماه چهارم)

5. May – /meɪ/ (مِی)

ماه می (ماه پنجم)

6. June – /dʒun/ (جون)

ماه ژوئن (ماه ششم)

7. July – /dʒʊˈlaɪ/ /dʒulaɪ/ /dʒəˈlaɪ/ (جولای یا جِلای)

ماه ژوئیه (ژوییه) (ماه هفتم)

8. August – /ˈɔgəst/ (آگِست یا اُگِست)

ماه آگوست (ماه هشتم)

9. September – /sɛpˈtɛmbər/ (سِپتِمبِر)

ماه سپتامبر (ماه نهم)

10. October – /ɑkˈtoʊbər/ (آکتُبِر)

ماه اکتبر (ماه دهم)

11. November – /noʊˈvɛmbər/ (نُوِمبِر)

ماه نوامبر (ماه یازدهم)

12. December – /dɪˈsɛmbər/ (دی سِمبِر)

ماه دسامبر (ماه دوازدهم)