پاسخ به: معادل جنگ جهانی به انگلیسی

#1214

برای بیان عبارت جنگ جهانی از عبرات زیر در انگلیسی استفاده می شود:

World War /ˌwɝːld ˈwɔːr/ (تلفظ بریتانیایی: وِرلد وُر ، تلفظ آمریکایی: وِرلد وار)

جنگ جهانی

مثال:

World War II

جنگ جهانی دوم

World War I

جنگ جهانی اول