پاسخ به: بفرمایید به انگلیسی چی میشه؟

#1216

برای بیان تعارف و ادب در زبان انگلیسی که معادل و معنی بفرمایید در فارسی را برساند، (مثلاً برای تعارف زدن به داخل خانه) می توانیم از عبارات زیر استفاده کنیم:

Here you are

بفرمایید

Here you go

1. بفرمایید 2. بزن بریم ( بسم الله! )

Here’s your order

اینم سفارش شما، بفرمایید اینم سفارش شما