پاسخ به: تفاوت حرف اضافه Home و House

#1227

حرف اضافه قبل از کلمه House و Home که هر دو به معنی خانه هستند، با هم تفاوت دارند که باید توجه داشت.

تفاوت حرف اضافه به معنی « در یا داخل » برای خانه:

At home

In the house

مثال:

I’m at home.

I’m in the house.

تفاوت حرف اضافه به معنی « به سمت » برای خانه:

– home

To the house

مثال:

I go home.

I go to the house.