پاسخ به: وزیر امور خارجه ، وزارت امور خارجه انگلیسی

#1229

باید توجه داشت که وزارت خارجه یا وزارت امور خارجه و یا وزیر خارجه و یا وزیر امور خارجه در هر کشوری الزاماً به یک شکل بیان نمی شود و بر اساس ساختار همان حکومت این وزارتخانه تعریف می شود. به کلمات و عبارات معادل زیر توجه کنید:

Foreign ministry /’fɒrɪn ‘mɪnɪstri/ (فارین مینیستری) (UK)

وزارت امور خارجه (انگلستان یا انگلیسی بریتانیایی)

Foreign minister /’fɒrɪn ‘mɪnɪstər/ (فارین مینیستِر) (UK)

وزیر خارجه (انگلستان یا انگلیسی بریتانیایی)

Secretary of state /ˈsɛkrəˌtɛri ʌv steɪt/ (سِکرِتِری آو استِیت)

وزیر خارجه یا وزارت خارجه (آمریکا یا انگلیسی آمریکایی)

ترجمه و معادل وزیر امور خارجه و وزارت امور خارجه در ایران:

Minister of foreign affairs

وزیر امور خارجه

Ministry of foreign affairs

وزارت امور خارجه

چند مثال:

“Tell us what you’re thinking, Mr. President,” Secretary of State Harlan Grimm said.

وزیر امور خارجه هارلم گریم گفت: «آقای رئیس جمهور به ما بگویید شما چه فکر می کنید.»