پاسخ به: معنی Go to the movies به فارسی

#1231

عبارت و فعل Go to the movies بیشتر در محاوره انگلیسی آمریکایی استفاده می شود و به معنای به سینما رفتن است:

Go to the movies (Go to see a movie)

سینما رفتن

در بریتانیا و انگلیسی بریتانیایی اغلب برای بیان سینما رفتن به صورت زیر بیان می شود:

Go to the cinema (Go to see a movie)

به سینما رفتن

چند مثال:

Let’s go to the movies.

بیایید به سینما برویم. (برای دیدن فیلم)

I’ve always wanted to work in the movies.

من همیشه می خواستم در (حوزه) سینما مشغول به کار شوم.