پاسخ به: معنی کلام الله یا کلام خدا به انگلیسی

#1233

برای بیان کلام الله یا کلام خدا به معنای پیام های خداوند مانند پیام های خدا در کتب مقدس ( قرآن، انجیل و …) از عبارت زیر در زبان انگلیسی استفاده می شود:

The word of God (The god’s word)