پاسخ به: سابق به انگلیسی چی میشه؟

#1235

برای بیان و گفتن کلمه سابق به انگلیسی از معادل زیر با تلفظ /fɔrmər/ استفاده کنید:

Former /fɔrmər/ (فُرمِر)

سابق

چند مثال:

His former wife

زن سابق او

The former president of the United States

رئیس جمهور سابق ایالات متحده