پاسخ به: گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی به انگلیسی

#1237

برای معادل ضرب المثل گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی به انگلیسی می توان از ضرب المثل معروف انگلیسی زیر استفاده کرد:

Good things come to those who wait.

گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی

صبر کلید حل مشکلات است