پاسخ به: آمار به انگلیسی چه می شود؟

#1239

برای کلمه « آمار » معادل دقیق زیر را می توان استفاده کرد (با تلفظ):

Statistics /stəˈtɪstɪks/ (اِسته تیستیکس)

آمار (آمار و ارقام)

که به اختصار « Stats » با تلفظ اِستَتس نیز گفته می شود.

مثال:

The statistics show that the crime rate has increased.

آمار نشان می دهند که نرخ جرم افزایش پیدا کرده است.