پاسخ به: معادل پابرهنه به انگلیسی

#1241

معادل و معنی کلمه پابرهنه ( پا برهنه یا پا لخت ) به انگلیسی با تلفظ:

Barefoot (Barefooted گاهی هم) /’bɛrˌfʊt/ (بِر فُت)

پا برهنه، پای بدون پوشش و لباس (کاربرد به عنوان قید و صفت)

مثال:

I won’t walk barefoot.

من نمی خواهم با پای برهنه (پای بدون کفش) پیاده روی کنم.