پاسخ به: قرنطینه و قرنطینه کردن به انگلیسی

#1243

معنی و معادل دقیق اسم و فعل قرنطینه و قرنطینه کردن به انگلیسی همراه تلفظ و مثال:

Quarantine /kwɔrəntin/ /ˈkwɑrənˌtin/ (کوآرِنتین یا کوآرِن تین)

1. قرنطینه 2. قرنطینه کردن

مثال:

She was sent home to Oxford and put in quarantine.

او به خانه اش در آکسفورد فرستاده شد و در قرنطینه قرار گرفت.

I quarantine all new fish for one month.

من تمام ماهی های جدید را برای یک ماه قرنطینه می کنم (در قرنطینه نگه می دارم)