پاسخ به: عرش به انگلیسی

#1247

کلمه ای که برای بیان عرش و محل استقرار خداوند در انگلیسی بیان می شود کلمه « Heaven » است.

Heaven /hɛvən/ (هِوِن)

عرش، آسمان اعلی (بهشت)