پاسخ به: دجال یا ضد مسیح به انگلیسی

#1249

کلمه و معادل دقیق ضد مسیح یا دجال به انگلیسی همراه با تلفظ:

Antichrist /ˈæntɪˌkraɪst/ /æntaɪˌkraɪst/ (اَنتیکرایست یا اَنتایکرایست)

ضد مسیح (ضدمسیح)، دجال (دجّال)

برخی دیگر از اصطلاحات مربوط به این موضوع:

False messiah

مسیح دروغین

The end time (end times, end of time, end of days, last days & …)

آخر الزمان (آخرالزّمان)

Apocalypse /əˈpɒkəlɪps/ (اِپاکِلیپس)

آخر الزمان (بیشتر به ویرانی و هرج و مرج نهایی زمین در آخر الزمان دلالت دارد)