پاسخ به: شنا رفتن (شنا سوئدی) به انگلیسی

#1255

شنا رفتن ( شنا سوئدی ) به معنی فشار عمودی دست ها به سمت زمین برای بلند کردن بالاتنه و ورزش و تمرین قدرتی همراه تلفظ کلمه و حالت اسم و فعل:

ورزش قدرتی شنا رفتن

Push up / Push-up /ˈpʊʃʌp/ (پُشاپ)

عمل شنا رفتن ( عمل شنای سوئدی رفتن)

Do pushups / Do push-ups

شنا رفتن (بیشتر در حالت جمع در محاوره بکار گرفته می شود)

Do a push-up

شنا رفتن ( شنا سوئدی رفتن)