پاسخ به: ورشکستگی و ورشکسته به انگلیسی

#1261

برای معادل اسم، فعل و صفت ورشکستگی ، ورشکسته و ورشکسته شدن به انگلیسی از معادل زیر می توان استفاده کرد:

Bankruptcy /bæŋkˌrʌptsi/ /bæŋkrəpsi/ (بَنکرابتسی)

ورشکستگی

Bankrupt /bæŋkˌrʌpt/ /ˈbæŋkrəpt/ (بَنکرابت)

ورشکسته

Go bankrupt

ورشکسته شدن

چند مثال:

If the firm cannot sell its products, it will go bankrupt.

اگر شرکت نتواند محصولات خود را بفروشد، ورشکسته خواهد شد.