پاسخ به: معنی Put to work به فارسی

#1263

عبارت انگلیسی « Put to work » یا « Set to work » معادل عبارت به کار انداختن و به کار گرفتن (استفاده کردن) در زبان فارسی است. به مثال زیر توجه کنید:

Instead of sending them to prison, we have set them to work helping the lemon growers.

به جای فرستادن آنها به زندان، ما آنها را برای کمک به لیموکاران به کار گرفتیم.