پاسخ به: معنی Go on به فارسی چیست؟

#1265

کلمه و فعل ترکیبی « Go on » به معنای ادامه دادن و یا اتفاق افتادن است. چند مثال برای فهم بیشتر معنای فعل ترکیبی (Phrasal verb) « Go on »:

Please go on with what you’re doing and don’t let us interrupt you.

لطفاً به کاری که داری انجام می دهی ادامه بده و اجازه نده که ما کار تو را مختل کنیم.

I’m sure we never hear about a lot of what goes on in government.

من مطمئن هستم که ما هرگز درباره بسیاری از چیزهایی که در حکومت اتفاق می افتد، نمی شنویم.