پاسخ به: دايره المعارف به انگلیسی

#1271

دایره المعارف یا دانشنامه به انگلیسی همراه با تلفظ :

encyclopedia (encyclopaedia)

/ɛnˌsaɪkləˈpidiə – ɪnˌsaɪkləˈpidiə/ (اِنسایکله پیدیا یا اینسایکله پیدیا)

دایره المعارف (دایرة المعارف) یا دانشنامه