پاسخ به: روغن زیتون به انگلیسی

#1273

روغن زیتون به انگلیسی همراه با تلفظ کلمه :

Olive oil /’ɑlɪv ɔɪl/ (آلیو اُیل)

روغن زیتون