پاسخ به: تحت هیچ شرایطی به انگلیسی

#1280

برای بیان عبارت « تحت هیچ شرایطی » به انگلیسی از عبارت و معادل درست زیر می توان استفاده کرد:

Under no circumstances (In no circumstances)

تحت هیچ شرایطی

مثال:

Under no circumstances may the child be identified.

تحت هیچ شرایطی، کودک ممکن به شناسایی و تعیین هویت نیست.