پاسخ به: گرامر و تفاوت Should , have to , Must

#1283
گرامر و تفاوت افعال کمکی Should , have to , Must

Must و Have to هر دو برای بیان اجبار به کار می روند و به معنای « باید » هستند. مثال:

I must go now.

من همین حالا باید بروم.

I have to go now.

من همین حالا باید بروم.

 

اما آیا هر دو دقیقاً به یک معنا هستند؟ جواب منفی است.

Must برای بیان « باید » در مورد عقاید و نظرات شخصی و یک بایدی است که از سوی خود فرد برای خود اعمال شده، بکار می رود ولی Have to برای بیان « باید » که از سوی مقامی بالاتر و یا برای اجبار بدون حق انتخاب مورد استفاده قرار می گیرد.

I must remember to get a present for Daisy. (my opinion)

من باید حواسم باشد که یک هدیه برای دیزی بگیرم. (نظر شخصی و اختیار شخصی)

Do you have to wear a tie for school? (asking about school rules)

آیا باید در مدرسه کراوات بزنی؟ (سوال در مورد قوانین مدرسه)

نکته اول:

Have to در زمانی که فاعل سوم شخص مفرد باشد به has to تغییر می کند.

She has to be on time in the office.

او باید سر وقت در اداره حاضر شود.

نکته دوم:

Have to همچنین have got to گفته و نوشته می شود و هر دو یک معنی را می رسانند.

گرامر  و دستور زبان Should

Should نیز برای بیان « باید » استفاده می شود اما زمانی از Should استفاده می شود که باید جنبه تذکر و بهتر بودن داشته باشد.

You look exhausted, you should go home and rest.

تو به نظر خسته می آیی، تو باید (بهتر است) به خانه بروی و استراحت کنی.

£348 m should be enough to buy him out.

348 میلیون پوند باید برای خرید سهم شراکت او کافی باشد.