پاسخ به: معنی عبارت Keep going به فارسی

#1291

معنی keep going به معنای « به رفتن ادامه دادن » مثال:

Please keep going and don’t turn back.

لطفاً به رفتن ادامه بده و برنگرد.