پاسخ به: معنی به زندان محکوم شدن به انگلیسی

#1294

برای گفتن محکوم شدن به زندان می توان از مجهول (حالت Passive) فعل زیر استفاده کرد:

Sentence to prison

به زندان محکوم کردن 

Sentence to jail (کمی غیر رسمی)

به زندان محکوم کردن 

مثال:

Roger was sentenced to 2 years in prison.

راجر به دو سال زندان محکوم شد.