پاسخ به: معنی It doesn’t matter به فارسی

#1296

معادل و معنی معنی It doesn’t matter به فارسی:

It does not matter :

  • موضوع مهمی نیست
  • اهمیتی ندارد
  • مسئله ای نیست
  • مشکلی نیست

و سایر معانی مشابه